Cân nhơn hoà

Cân Nhơn hòa loại 5kg

Cân Nhơn hòa loại 5kg Cân Nhơn hòa loại 5kg

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 200 g – 5 kg • Giá trị độ chia : 20 g • Cấp chính xác : IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 068-2007 • Sai số tối đa : ± 30 g • Sai số tối thiểu : ± 10 g • Ðường kính mặt số : ...

Cân Nhơn hòa loại 2kg

Cân Nhơn hòa loại 2kg Cân Nhơn hòa loại 2kg

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 100 g – 2 kg • Giá trị độ chia : 10 g • Cấp chính xác : IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 066-2007 • Sai số tối đa : ± 10 g • Sai số tối thiểu : ± 5 g • Ðường kính mặt số : ...

Cân Nhơn hòa loại 1kg

Cân Nhơn hòa loại 1kg Cân Nhơn hòa loại 1kg

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 50 g – 1 kg • Giá trị độ chia : 5 g • Cấp chính xác : IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 065-2007 • Sai số tối đa : ± 5 g • Sai số tối thiểu : ± 2,5 g • Ðường kính mặt số : ...